Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Nhiều tác giả)

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp được biên soạn dựa trên đề cương chi tiết học phần Tài chính doanh nghiệp (hệ thống tín chỉ) và có tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số nguồn, tác giả trong nước. Nội dung của giáo trình bao gồm 5 chương cụ thể sau: Chương 1 - Tổng quan về tài chính doanh nghiệp; Chương 2 - Vốn cố định của doanh nghiệp; Chương 3 - Vốn lưu động trong doanh nghiệp; Chương 4 - Chi phí, giá thành, doanh thu và lợi nhuận trong doanh nghiệp; Chương 5 - Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp; Chương 6 - Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.