Giáo trình Trí tuệ nhân tạo: Phần 1

Cuốn giáo trình “Trí tuệ nhân tạo”, một môn cơ sở chuyên ngành trong chương trình đào tạo cử nhân tin học, ngoài mục đích xây dựng nhiều giáo trình trên một khung chương trình đào tạo, mà còn giúp cho sinh viên có tài liệu học tập phù hợp với hoàn cảnh thực tế của Đại học Huế. Đi sâu vào tìm hiểu, giáo trình có nội dung gồm 6 chương phần 1 sách gồm 3 chương đầu với nội dung: Chương mở đầu, chương 1. Biểu diễn bài toán trong không gian trạng thái, chương 2. Các phương pháp tìm kiếm lời giải trong không gian trạng thái.