Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ 11): Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày các nội dung: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý tưởng học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam.