Giáo trình Vi điều khiển PIC: Lý thuyết - Thực hành (Phần 1)

Giáo trình Vi điều khiển PIC được biên soạn thành 10 chương, chủ yếu trình bày lý thuyết vi điều khiển PIC 16F887. Phần 1 của giáo trình trình gồm 5 chương đầu, cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về: đặc tính, cấu trúc, chức năng các port; tổ chức bộ nhớ, thanh ghi; lệnh hợp ngữ; ngôn ngữ lập trình C; giao tiếp LED, LCD, phim đơn, ma trận phím;... Mời các bạn cùng tham khảo!