Giáo trình Xử lý ảnh photoshop CC: Phần 1

Giáo trình Xử lý ảnh photoshop CC: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1: giao diện làm việc photoshop CC; chương 2: những công cụ tạo vùng chọn; chương 3: tạo vùng chọn với color range; chương 4: làm việc với kênh và mặt nạ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)