Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB của dự án từ nguồn vốn ODA tại Ban quản lý dự án Hàng hải II

Cơ sở lý luận về nguồn vốn ODA và công tác quản lý nguồn vốn ODA. Thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng co bản từ nguồn vốn ODA tại ban quản lý dự án hàng hải II(MPMUII). Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ODA tại ban quản lý dự án hàng hải II