Hội thảo phổ biến kiến thức và áp dụng tiêu chuẩn, chuẩn hóa nghiệp vụ cho hội viên trong hoạt động thư viện ở Việt Nam

Tài liệu sau đây tổng hợp các bài tham dự Hội thảo phổ biến kiến thức và áp dụng tiêu chuẩn, chuẩn hóa nghiệp vụ cho hội viên trong hoạt động thư viện ở Việt Nam. Hội thảo nhằm đưa ra các thực trạng và giải pháp chuẩn hóa nghiệp vụ cho hội viên trong hoạt động thư viện ở Việt Nam.