Hybrid Electric Vehicles Principles And Applications With Practical Perspectives

Introduction. Concepts of hybridization of the automobile. HEV fundamental. Plug in hybrid electric vehicles. Power electronics in HEVS
(Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02801)

Từ khóa: Điện%Xe điện%Nguyên tắc%Ứng dụng

10 p vimaru_01 19/04/2016 356 8