Khảo sát khoang rỗng bên dưới bê tông lát mái thượng lưu vai phải đập thủy điện Sê San 4 bằng phương pháp radar xuyên đất

Bài viết trình bày một số kết quả mới thu được khi áp dụng phương pháp Radar đất để xác định khoang rỗng bên dưới bê tông lát mái thượng lưu vai phải đập Thủy điện Sê San 4.