Kỷ yếu đề tài khoa học cấp Bộ 2002-2003: Thông tin khoa học với việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng hiện nay 2

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát thực trạng mối quan hệ giữa thông tin khoa học về vấn đề tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng ở cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; đề xuất một số cơ chế hoạt động thông tin đảm bảo phục vụ việc tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng.