Luận án Tiến sĩ Hoá học:Luận án Tiến sĩ Hoá học

Luận án Tiến sĩ Hoá học: Nghiên cứu chiết các andehit bao gồm những nội dung như lý thuyết chung về chiết các hợp chất hữu cơ, một số phương pháp phân tích các hợp chất hữu cơ; ứng dụng quá trình chiết tách anđehit trong công nghiệp và trong cuộc sống; kỹ thuật thực nghiệm, phương pháp xác định nồng độ và các hệ chiết andehit formic, axetandehit, benzandehit fufurol; ứng dụng quá trình chiết trong phân tích andehit.
Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.