Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện thủ tục giao nhận hàng hóa trong vận tải đa phương thức ở Việt Nam

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện thủ tục giao nhận hàng hóa trong vận tải đa phương thức ở Việt Nam tập trung đánh giá hiện trạng thủ tục giao nhận hàng hóa trong vận tải đa phương thức ở Việt Nam và đưa ra những giải pháp hoàn thiện thủ tục giao nhận hàng hóa trong vận tải đa phương thức ở Việt Nam.
Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.