Luận án tiến sĩ Kinh tế vận tải: Mô hình hóa và tối ưu hóa phối hợp quản lý các dự án đô thị (Trong điều kiện Việt Nam)

Luận án tiến sĩ Kinh tế vận tải: Mô hình hóa và tối ưu hóa phối hợp quản lý các dự án đô thị (Trong điều kiện Việt Nam) trình bày về khái niệm tổ chức các quá trình phối hợp trong hệ thống quản lý các dự án, mô hình hóa các quá trình phối hợp trong hệ thống quản lý dự án, thực hiện các hàm phối hợp và hiệu quả của chúng trong hệ thống quản lý dự án.
Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.