Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ điều khiển truyền động nhiều động cơ cho chuyển động tàu thủy

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ điều khiển truyền động nhiều động cơ cho chuyển động tàu thủy nêu lên tổng quan về điều khiển truyền động nhiều động cơ cho chuyển động tàu thuỷ; xây dựng mô hình toán tổng hợp tín hiệu điều khiển bám quỹ đạo chuyển động của tàu thuỷ và một số nội dung khác.