Luận án Tiến sĩ Xây dựng công trình thủy: Đánh giá tổn thất mới của các công trình biển trọng lực bằng bê tông cốt thép

Luận án Tiến sĩ Xây dựng công trình thủy: Đánh giá tổn thất mới của các công trình biển trọng lực bằng bê tông cốt thép tiến hành phân tích, lựa chọn đường cong mỏi thực nghiệm mỏi cấu kiên công trình biển trọng lực bê tông; đánh giá tổn thất mỏi các cấu kiên CTBT LBT; ứng dụng trong điều kiện môi trường biển Việt Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.100:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)