Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cảng Chùa Vẽ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh, đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, tìm ra những khó khăn, bất cập ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và các nguyên nhân của các khó khăn, bất cập này, từ đó đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.