Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cảng Tân Vũ-Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Mục đích nghiên cứu của luận văn là hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Tân Vũ, từ đó đề xuất một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của cảng Tân Vũ.