Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu container của Công ty TNHH MTV Vận tải biển Đông (BISCO)

Mục đích của luận văn này là nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động khai thác đội tàu container của BISCO. Từ đó đưa ra những Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu container của Công ty TNHH MTV Vận tải biển Đông.