Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực tại Công ty Bảo hiểm PJICO Hải Phòng

Trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản của quản trị nhân lực, tác giả đã liên hệ thực tế tìm hiểu thực trạng công tác quả trị nhân lực tại Công ty Bảo hiểm PJICO Hải Phòng, đánh giá công tác quản trị nhân lực trong Công ty. Từ đó đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực tại Công ty.