Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi Sao Xanh

Đề tài đưa ra những lý luận về hoạt động kinh doanh và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Làm rõ được mục tiêu, ý nghĩa và các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Tập trung vào nghiên cứu một số vấn đề chính dựa trên kết quả phân tích kết quả kinh doanh và những tồn tại trong những năm qua, từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục.