Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp vận tải biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Luận văn nghiên cứu về công tác quản lý BHXH nói chung và nghiên cứu công tác quản lý BHXH đối với các doanh nghiệp vận tải biển trên địa bàn TP Hải Phòng nói riêng, có nhiều vấn đề đã đặt ra cần phải tạo điều kiện giải quyết kịp thời, tháo gỡ để góp phần tạo lên sự phát triển ngành BHXH, đảm bảo an sinh xã hội.