Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp vận tải biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Luận văn trình bày cơ sở lý luận về bảo hiểm xã hội (BHXH) và công tác quản lý BHXH đối với các doanh nghiệp vận tải biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đánh giá đúng thực trạng về công tác quản lý BHXH đối với các vận tải biển trên địa bàn Tp Hải Phòng từ năm 2010 - 2014, một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý BHXH đối với các doanh nghiệp vận tải biển trên địa bàn Tp Hải Phòng.