Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Ô tô Phúc Lâm

Từ việc khảo sát tình hình thực tế của công ty qua các năm, kết hợp với lý luận kinh tế mà cụ thể là lý luận về quản lý, về vốn, về cạnh tranh,...để tiến hành phân tích tình hình thực tế của Công ty. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty TNHH Ô tô Phúc Lâm.