Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần xây dựng số 12

Mục đích đề tài: Đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty; xây dựng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hợp lý, chất lượng đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.