Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cảng vận Cách

Trên cơ sở phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cảng vận Cách từ năm 2010 đến năm 2014, tìm ra những khó khăn bất cập và nguyên nhân ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2015-2020.