Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Cảng Hải An

Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về năng lực cạnh tranh, các chỉ tiêu đanh giá năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp cảng biển; so sánh, đánh giá năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Cảng Hải An với hai cảng khác có quy mô tương đồng cùng địa bàn thành phố Hải Phòng; rút ra điểm mạnh, điểm hạn chế, nghiên cứu định hướng phát triển, từ đó đề xuất một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong thời gian tới.