Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thông qua việc hệ thống hóa cơ sở lý luận và tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải biển ở Hải Phòng, phân tích thực trạng và đánh giá kết quả quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải biển ở Hải Phòng,... Từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng