Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật: Đánh giá kiểm tra độ bền dàn đáy vùng khoang hàng tàu chở hàng rời 53000 DWT bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Nội dung nghiên cứu của đề tài này gồm: Tổng quan về phương pháp phần tử hữu hạn và cấu trúc phần mềm Ansys, cơ sở lý thuyết đánh giá kiểm tra độ bền giàn đáy khoang hàng tàu 53000DWT, ứng dụng phần mềm Ansys đánh giá kiểm tra độ bền dàn đáy khoang hàng tàu 53000DWT.