Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu tàu chở dầu 50.000 T theo RS-CAP (Chương trình Đánh giá điều kiện của Đăng kiểm tàu biển Liên bang Nga)

Đề tài tìm hiểu, nghiên cứu giải pháp kỹ thuật đối với kết cấu vỏ tàu nhằm đảm bảo sự an toàn trong khai thác sử dụng và đáp ứng yêu cầu của quy phạm đăng kiểm; nắm vững phương pháp và quy trình đánh giá tình trạng kỹ thuật kết cấu vỏ tàu theo RS-CAP; làm công cụ tính toán áp dụng trong thiết kế, giảng dạy, thực hành của sinh viên.