Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu sự an toàn của nền đắp trên đất yếu theo tiêu chuẩn hiện hành và theo lý thuyết độ tin cậy

Mục đích của đề tài này là phân tích kết quả tính toán sự an toàn của nền đắp trên đất yếu khi tính toán theo tiêu chuẩn hiện hành và theo lý thuyết độ tin cậy, ứng dụng phương pháp trên để tính toán nền đắp trên đất yếu trong điều kiện cụ thể của một công trình.