Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu tính toán cốt thép dầm bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn thiết kế (TCVN 5574-2012; EUROCODE 2 VÀ ACI 318)

Luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Tổng quan về dầm bê tông cốt thép, chương 2 - Tính toán dầm bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn thiết kế, chương 3 - Ví dụ tính toán.