Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu tính toán ổn định nguyên vẹn giàn khoan bán chìm

Mục đích của đề tài là hiểu và áp dụng phương pháp tính toán ổn định nguyên vẹn cho loại công trình đặc biệt này để làm cơ sở cho việc xây dựng hồ sơ tính toán ổn định phù hợp với các yêu cầu do Quy phạm về giàn khoan biển và IMO A1023(26)-MODU code 2009.