Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng mô hình toán học tối ưu hóa các thông số chủ yếu của tàu hàng rời

Mục đích của đề tài là xây dựng phương pháp xác định các thông số chủ yếu của tàu hàng rời hiện đại trong giai đoạn thiết kế ban đầu; xây dựng mô hình toán học tối ưu hóa các thông số chủ yếu của tàu hàng rời trong giai đoạn thiết kế ban đầu.