Luận văn Thạc sĩ: Một số biện pháp cơ bản tăng lợi nhuận của cảng Nam Hải-Gemadept

Luận văn nghiên cứu kết quả hoạt động sán xuất kinh doanh là nghiên cứu các chỉ tiêu khai thác, kinh tế, tài chính các tác nhân ảnh hưởng đến doanh thu,chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp. Thông qua phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu khai thác như sản lượng thông qua, quy trình khai thác, doanh thu, chi phí, lợi nhuận cùng với những thuận lợi và khó khăn, những hạn chế mang tính chủ quan, những nguyên nhân,...để từ đó đưa ra những giải pháp đúng đắn, khoa học có cơ sở thực tiễn kịp thời phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của Cảng.