Luận văn Thạc sĩ: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thoát nước thành phố Hải Phòng

Luận văn tiến hành khảo sát, nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề về hiện trạng hệ thống thoát nước ở Hải Phòng. Nghiên cứu, đánh giá về tất cả các lĩnh vực như pháp lý, con người, kỹ thuật, tài chính...có tác động đến lĩnh vực thoát nước và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống thoát nước Hải Phòng.