Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu các biện pháp cải thiện chế độ làm việc và khắc phục các hư hỏng thường gặp đối với máy nén khí Piston nhiều cấp trên tàu thủy

Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu các biện pháp cải thiện chế độ làm việc và khắc phục các hư hỏng thường gặp đối với máy nén khí Piston nhiều cấp trên tàu thủy gồm 3 chương với các nội dung liên quan đến máy nén khí được sử dụng trong kỹ thuật tàu biển, đồng thời tài liệu cũng có các mục phân tích, đánh giá các thành phần của máy nén khí trên tàu thủy và biện pháp cải thiện.