Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu đánh giá tình hình xâm nhập mặn khu vực cửa sông Hóa-sông Thái Bình trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Nội dung nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu, phân tích hiện trạng nhiễm mặn khu vực đồng bằng vùng cửa sông Hóa-sông Thái Bình; áp dụng các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tính toán và đánh giá khả năng nhiễm mặn tại khu vực đồng bằng hai cửa sông Hoá và Thái Bình; đề xuất các giải pháp thích ứng cho khu vực.