Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao quản lý an toàn đội tàu công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao quản lý an toàn đội tàu công ty Cổ phần Vận tải thủy VINACOMIN có nội dung gồm 3 phần chính, phần 1 giới thiệu những quy định chung của quốc gia và quốc tế về công tác quản lý an toàn, phần 2 nêu thực trạng công tác an toàn và quản lý an toàn đội tàu VINACOMIN, phần 3 là các giải pháp quản lý an toàn đội tàu công ty CPVT thủy VINACOMIN.