Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình tại ban quản lý dự án Trường cao đẳng Hàng hải 1

Mục đích nghiên cứu của đề tài là dựa trên cơ sở hệ thống lý luận về công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình và phân tích một số tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong thời gian vừa qua để đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình thuộc Trường Cao đẳng Hàng hải I.