Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán sức chứa container cho tàu container

Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu, nghiên cứu cơ sở lý thuyết các nguyên lý xếp container trong khoang hàng và trên boong; xây dựng mô hình tính toán và chương trình phần mềm hiện thực hóa mô hình tính toán.