Luận văn Thạc sỹ: Giải pháp cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics tại Công ty TRANSIMEX Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội

Luận văn Thạc sỹ: Giải pháp cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics tại Công ty TRANSIMEX Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội tập trung khai thác các vấn đề sau: Cơ sở lý luận về dịch vụ logistics, cạnh tranh và phát triển trong cung ứng dịch vụ logistics; thực ttrạng cạnh tranh dịch vụ logistics của Công ty TRANSIMEX Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội; một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics tại Công ty TRANSIMEX Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2014 - 2015.