Luận văn Thạc sỹ: Một số biện pháp cơ bản hoàn thiện công tác quản lý giá dịch vụ xếp dỡ container tại cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải

Luận văn Thạc sỹ: Một số biện pháp cơ bản hoàn thiện công tác quản lý giá dịch vụ xếp dỡ container tại cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải hướng dẫn người đọc đi tới những cơ sở lý luận chi phí sản phẩm và hoạt động quản lý dịch vụ xếp dỡ container tại cảng, qua đó giúp nắm rõ hiện trạng về đầu tư khai thác bến cảng container và quản lý nhà nước về giá dịch vụ xếp dỡ container tại khu vực Cái Mép - Thị Vải, từ đó đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý.