Luận văn Thạc sỹ: Một số biện pháp cơ bản hoàn thiện quy trình giao nhận vận tải của công ty TNHH Một thành viên Giao nhận KONET

Luận văn Thạc sỹ: Một số biện pháp cơ bản hoàn thiện quy trình giao nhận vận tải của công ty TNHH Một thành viên giao nhận KONET giới thiệu đến bạn đọc những cơ sở lý luận của hoạt động giao nhận vận tải, thực trạng quy trình giao nhận vận tải hàng hóa tại công ty TNHH MTV Giao nhận KONET, một số biện pháp cơ bản hoàn thiện quy trình giao nhận vận tải của công ty TNHH MTV Giao nhận KONET.