Luận văn Thạc sỹ: Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác cảng Nghi Sơn - PTSC Thanh Hóa

Luận văn Thạc sỹ: Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác cảng Nghi Sơn - PTSC Thanh Hóa có cấu trúc nội dung 3 chương, trong đó chương 1 nêu lên các cơ sở lý luận về hoạt động khai thác cảng và hiệu quả khai thác cảng, chương 2 nói lên thực trạng công tác cảng Nghi Sơn - PTSC Thanh Hóa, chương 3 đưa ra phương hướng và các biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả khai thác cảng Nghi Sơn - PTSC Thanh Hóa.