Luận văn Thạc sỹ: Một số biện pháp cơ bản phát triển đội tàu container cho Công ty Vận tải biển Việt Nam (VOSCO)

Luận văn Thạc sỹ: Một số biện pháp cơ bản phát triển đội tàu container cho Công ty Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) hướng dẫn bạn đọc đi đến những kiến thức cơ bản về tàu container và các vấn đề liên quan tới tàu container, bên cạnh đó là đánh giá tình hình hoạt động của đội tàu container tại Công ty Vận tải biển Việt Nam để từ đó đưa ra các biện pháp phát triển đội tàu cho VOSCO