Luận văn Thạc sỹ: Một số biện pháp cơ bản tăng cường quản lý thuế tại các doanh nghiệp vận tải biển ở Hải Phòng

Luận văn Thạc sỹ: Một số biện pháp cơ bản tăng cường quản lý thuế tại các doanh nghiệp vận tải biển ở Hải Phòng gồm 3 chương với những nội dung cơ bản về quản lý thuế tại doanh nghiệp vận tải biển, công tác quản lý thuế tại doanh nghiệp vận tải biển ở Hải Phòng và một số giải pháp tăng cường quản lý thuế. Mời các bạn tham khảo.