Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng công trình tại Việt Nam

Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng công trình tại Việt Nam gồm 3 chương: chương 1 - tổng quan về vấn đề nghiên cứu, chương 2 - đặc điểm và thực trạng của vấn đề quản lý rủi ro trong dự án xây dựng tại Việt Nam, chương 3 - ứng dụng phân tích đánh giá, rủi ro của dự án xây dựng tại Việt Nam.