Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Hải An, Tp Hải Phòng

Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Hải An, Tp Hải Phòng cs các nội dung cơ bản như: tổng quan về đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thực trạng hoạt động đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên đạ bàn quận Hải An, và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư.