Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu tính di động của tàu đệm khí hoạt động ở vùng ven biển Việt Nam

Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu tính di động của tàu đệm khí hoạt động ở vùng ven biển Việt Nam có nội dung gồm 3 chương: chương 1- Tổng quan về động lực học của tàu đệm khí, chương 2 - Cơ sở nghiên cứu tính di động tàu đệm khí quây mềm, chương 3 - xây dựng mô hình bài toán của tàu đệm khí quây mềm kích thước nhỏ.