Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu tối ưu hóa kích thước và tuyến hình cho tàu hậu cần nghề cá hoạt động trên vùng ngư trường biển Vịnh Bắc bộ Việt Nam

Đề tài Nghiên cứu tối ưu hóa kích thước và tuyến hình cho tàu hậu cần nghề cá hoạt động trên vùng ngư trường biển Vịnh Bắc bộ Việt Nam có nội dung liên quan đến việc thiết kế tàu đánh bắt cá hoạt động trên biển, phân tích đặc điểm, tính chất của tàu... Bên cạnh đó, đề tài còn nêu ra các biện pháp để cải thiện chất lượng cho tàu hậu cần nghề cá hoạt động tại ngư trường miền bắc Việt Nam.